For arbeidstakere

Informasjon om økonomisk støtte til medlemmer som vil gå på kurs.

El & IT Forbundet har mange ulike tariffavtaler. Av den grunn vil også tilbudene til medlemmene kunne variere. Denne ordningen er et tilbud til de medlemmene som har ”Landsoverenskomsten for elektrofagene” som tariffavtale.

Støtte til livsopphold i kurs

For medlemmer med ”landsoverenskomsten for elektrofagene” som tariffavtale.

Det gis støtte til inntil 10 kursdager per kalenderår.

Stønadssummen per dag er 2 235 kroner. Det gis støtte for inntil ti arbeidsdager per kalenderår, totalt 22 350 kroner.

Stipendet utbetales som lønn og det blir derfor trukket skatt. Feriepenger kommer i tillegg og utbetales året etter at stipendet er utbetalt.

Statutter for støtte til livsopphold (lønn)

Støtte gis kun til pedagogiske og praktisk kvalitetssikrede kurs. Kursene må gjennomføres av lærekrefter med pedagogisk kompetanse for å sikre en profesjonell gjennomføring og dokumentasjon av kursene.

1. Støtte til livsopphold for yrkesfaglige tekniske kurs Støtte vil bli gitt til: Opplæringstiltak som er rettet mot å øke arbeidstakerens yrkesfaglige kompetanse knyttet til læreplaner for søkerens fagbrev/-yrke.

2. Støtte til andre tiltak Opplæringstiltak som har til hensikt å heve arbeidstakernes omstillingsevne generelt og spesielt mot relaterte elektrofag og særskilte næringer innen bransjen. Herunder overgangsordninger mellom elektrofag og relevant fagskoleutdanning. For fagskoleutdanning gis det støtte i maksimalt to skoleår. Reisemontører på avspasering kan søke om støtte til annet enn livsopphold.

3. Fondet gir ikke støtte til:

  • Lovpålagte kurs, som for eksempel: FSE, førstehjelp eller andre HMS-relaterte kurs.

4. Det gis ikke støtte til studier på universitet eller høgskoler.

5. Arbeidsledige medlemmer (som var på Landsoverenskomsten (LOK) da de ble ledige) kan få støtte til utdanningsaktiviteter utover punktene 1, 2 og 3.

6. Den daglige driften av fondet er lagt til forbundets Forhandlingsavdeling.

Regler for tildeling av støtte

Alle medlemmer tilknyttet tariffavtalen kan søke om støtte i fondet. Støtten utbetales først etter 52 ukers medlemskap på overenskomsten.

  • Medlem som søker om stipend fra Landsoverenskomstens utdanningsfond i EL og IT Forbundet skal på forhånd ha søkt om økonomisk støtte fra sin arbeidsgiver.  Søknaden til arbeidsgiver og bekreftelse på tap av lønn skal følge søknaden.

  • Medlemmer kan tildeles støtte for inntil 10 dager pr. kalenderår.

  • Det søkes direkte til forbundet sentralt, til Landsoverenskomsten utdanningsfond.

  • Søknader behandles fortløpende, og etter ”førstemann til mølla” prinsippet. Forhandlingsutvalget evaluerer ordningen årlig.

  • Der hvor søkeren søker i andre støtteordninger skal dette oppgis i søknaden.

Utbetalinger vil bli gjort så snart alle nødvendige dokumenter er innsendt og søknaden er ferdig behandlet.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.