For bedrifter

Nelfos andel av midlene fra ELBUS ordningen

Nelfo ønsker å benytte midlene slik at de treffer så bredt som mulig blant medlemsbedriftene samtidig som bruken er i tråd med ELBUS vedtekter og bilag 1 i LOK. Dette innebærer både et utdanningspolitisk og faglig arbeid på flere arenaer som igjen er knyttet opp mot å sikre våre medlemmer tilflyt av den beste kunnskapen og kompetansen fra det norsk utdanningssystemet. Nelfo mener det er avgjørende å utvikle medlemmenes kompetanse for å styrke bedriftenes konkurransekraft og lønnsomhet. Nelfo har derfor prioritert sin andel av midlene til utdanning, rekruttering og utvikling.

Forskning og utvikling (Fou)

Dette er tiltak knyttet til å utvikle nye og styrke etablerte utdanningstilbud, særlig innenfor fagskole- og UH sektoren. For Nelfo er det viktig å posisjonere seg utdanningspolitisk innenfor disse områdene for å sikre best mulig påvirkning.

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning er satsingsområder for Nelfo, særlig inn mot fag- og yrkesopplæringen hvor også lærlingordningen står sentralt. Nelfo har her lederroller i råd og utvalg og er med på å påvirke innhold og struktur i utdanningen. Her inngår utstrakt arbeid rettet mot utdanningsmyndigheter og samarbeid med NHO-fellesskapet. Det arbeides også med å utvikle faglig innhold innenfor fagskoleutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen innenfor denne posten.

Rekruttering

For Nelfo er det avgjørende å profilere elektrofagene på en positiv måte. Nelfos satsing innenfor dette området er www.gnizt.no. I tillegg til internettsiden er det utviklet brosjyremateriell og roll-up. Dette materiellet brukes på rekrutteringsmesser rundt om i hele landet. Rekrutteringen er i hovedsak rettet mot utdanningssøkende ungdom for å synliggjøre elektrofagene på en god måte.

Etterutdanning og videre opplæring

Innenfor dette området brukes midler til å utvikle nye etterutdanningstilbud/ læremidler knyttet til elektrofagenes teknologiutvikling.