Om ELBUS

Organisering

  • ELBUS har eget styre med representanter fra begge tariffpartene (EL og IT Forbundet og Nelfo) og egne vedtekter.

  • Ordningene er hjemlet i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK § 5 punkt 5 samt bilag 1)

  • For å sikre en effektiv bruk av midlene i forhold til partenes individuelle behov og ordningens formål, deles midlene som tilføres ELBUS mellom partene.

  • Midlene skal anvendes i tråd med formålet. Hver av partene rapporterer egen aktivitet og regnskap til styret.

  • Partene bør prioritere bevilgninger til, og samarbeid om prosjekter som har felles interesse.

ELBUS har som hovedoppgave å høyne kompetansen hos bransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene. Innbetalingen går til Azets Insight AS, og fordeles til tariffpartene.

Hvem ordningene gjelder for?

Ordningene gjelder for bedrifter hvor tariffavtalen Landsoverenskomsten for Elektrofag er gjort gjeldende. Bedrifter som er bundet av ordningen, skal innbetale ELBUS-avgift for samtlige arbeidstakere med arbeidsforhold regulert av tariffavtalen. Med samtlige arbeidstakere menes EL og IT Forbundets medlemmer samt eventuelle uorganiserte arbeidstakere (også lærlinger og arbeidstaker uten fagbrev).

Avgiftens størrelse er satt til 0,35 % beregnet av bedriftens lønnsmasse innen tariffområdet for Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK-området).

ELBUS- avgift beregnes i prosent av:

1) Timelønn (§ 3 A, B, C, D og E) inkl. fagarbeidertillegg

2) Akkordlønn (akkordoverskudd, akkordoppgjør, § 4 A og B), produktivitetslønn onshore (forskudd og overskudd) § 4 C

3) Produktivitetslønn skip (forskudd og overskudd) § 4 D

4) Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord

5) Lønn under sykdom i arbeidsgiverperioden

Som det fremkommer av overstående, skal ikke overtidstillegg, høyde-, og smusstillegg samt bastillegg inngå i beregningsgrunnlaget.

Innbetalingstidspunktene

15.mars, 15. mai, 15. juli, 15. september, 15. november og 15. januar.

Midlene innbetales på den måten organisasjonene har fastsatt og forfaller den 15. i hver termin. 

Innbetalingsmåte

Azets Insight AS har regnskapsførsel for ELBUS-ordningen. På bakgrunn av elektronisk henvendelse fra Azets Insight AS utarbeider bedriften hver annen måned et beregningsgrunnlag for forrige termin. Dette beregningsgrunnlaget meldes inn til Azets Insight AS. Bedriften vil deretter motta en faktura basert på beregningsgrunnlaget.

Om manglende innbetalinger

Ved manglende innbetalinger og/eller innberetning av beregningsgrunnlag, vil det forrige beregningsgrunnlaget bli brukt. I henhold til avtale mellom partene tillegges denne summen 10 %. 

Kontaktpersoner

HL
Heidi Lie
El og IT Forbundet
SHL
Svein Harald Larsen
Nelfo